Klik her for at se eller hente forretningsplanen i PDF fil.

Hvad er ” Den selvejende institution IMP ”  (IMP)

Inuuneq Meeraq Pinngortitarlu, ”Livet, Barnet og Naturen” forkortet til IMP er en selvejende institution for omsorgssvigtede børn og unge.

Kort om IMP

Etableringen af IMP skete ved årsskiftet 2003/2004. I foråret 2004 fik initiativet navnet Inuuneq, Meeraq Pinngortitarlu, IMP, ”Livet, Barnet og Naturen”.

Initiativtager til IMP – Nikolaj & Martha  Olsen –  har i over 25 år haft omsorgssvigtede børn i pleje og har i årene arbejdet i en række institutioner, herunder i Meeqqat Illuat i Nuuk.

IMP er ikke tænkt som en konkurrent til de eksisterende institutioner, men et alternativ og supplement til den eksisterende gruppe. IMP ønsker et åbent samarbejde og erfaringsudveksling med alle institutioner i Grønland. Målet er entydigt at skabe bedst mulige vilkår for den i forvejen sårbare målgruppe af omsorgssvigtede børn. Således de får de bedste muligheder for, at etablere en positiv platform for deres videre liv.

Den Selvejende Institution IMP

Hovedinstitutionen er i Nuuk , hvor der er 2 institutioner med plads til 10-16 børn og unge i aldersgruppen 8 til 18 år.

Institutioner i Nuuk består af 2 centralt beliggende ejendomme hvor der er plads til 5-7 børn i hver. Bygningerne er fuldt opdaterede i henhold til ethvert myndighedskrav omkring indretning og faciliteter, således der er skabt et trygt og hjemligt miljø til børnene. Husene anvendes hele året og er centrum for hele arbejdet med de omsorgssvigtede børn og unge.

Herudover er etableret en moderne hytte – Kuunnguaq  – ved Kapisillit., som benyttes om sommeren, samt målrettede pædagogiske projekter.

Ressourcer:

IMP Qeqqa                       IMP Vittus                        Kuunnguaq

Pladser: 5-7                       Pladser: 5-7                       Pladser: 0

Aldersgruppe: 8-13 år       Aldersgruppe 13-18 år      Aldersgruppe 8-18

Areal: 185 m²                   Areal: 185 m²                   Areal: 250 m²

Personale: 8                       Personale: 8                       Personale: 2

Formål:                              Formål:                              Formål:

Nyankomne                       Nyankomne                       Mest krævende

”Krævende”                      ”Krævende”                      April-november

Psykolog                           Psykolog                          base i Kuunnguaq

Indslusning/udslusning     Indslusning/Udslusning

Pladser: godkendte pladser

IMP Nuuk

Den 1. november 2005 blev den første afdeling af institutionen etableret i Nuuk, på adressen Ilivinnguaq 3. Huset er på 185 m² og er i 2 etager, hvor 1 sal anvendes til værelser for 4 børn og kælderen er anvendes til værelser for 3 børn, der findes ligeledes et bryggers i forbindelse med fyrrummet.

Denne afdeling kaldes normalt for IMP Qeqqa Nuuk.

2010 blev anden afdeling af institutionen etableret i Nuuk, på adressen Inspektørbakken 1.

Huset er på 200 m² og er i 2 etager forskudt plan, hvor stuen anvendes til værelser for 6 børn og kælderen er indrettet til kontor og mødelokale, der findes ligeledes et bryggers i forbindelse med fyrrummet.

Denne afdeling kaldes normalt for Vittu Nuuk 

Kuunnguami Illu, Godthåbfjorden

I løbet af 2007 og i forår og sommer 2008 blev der bygget en hytte inde Godthåb Fjorden, nærmere betegnet ved Kuunnguaq, hytten blev i sommeren 2008 udvidet, hvor der er etableret el med egen generator, oliefyr og rendende vand, samt en mindre kloakering. Bygningen kan anvendes helårligt, med tiden ønskes afdelingen godkendt med 4 normerede pladser. Hytten anvendes det meste af året primært til afdækning af nyindskrevne børn og unge. I sommermånederne anvendes hytten flittigt af alle afdelingerne til sommerlejr og som base for fiskeri og fangst ture.

Vi arbejder ikke med følgende: 

Vor målgruppe er primært børn og unge i aldersgruppen 8-16 år, som er svigtet på den ene eller anden måde.

Vi arbejder ikke med handicappede børn og unge.

Vi arbejder ikke med hårdt kriminelle børn og unge

Vi arbejder ikke enkelt medlemmer fra kriminelle bander.

Normalt har vi 3 måneders prøveindskrivning for meget belastede børn og unge, i den periode har vi mulighed for at afdække den indskrevne, således vi for mulighed for at vurdere om den enkelte passer ind vort miljø og arbejdsmetoder.

Rejser fra forår til vinter

Der er i målsætning lagt særligt vægt på samspillet mellem børn og deres integration i naturen. Derfor vil alle børn fra forår til vinter børnene tage på ture i naturen og rejser til andre byer og lande, for herved at opnå erfaring/fundament til senere brug i livet.. Medarbejderne på institutionen er vant til at begå sig i naturen og ved disse ture er det lederen af huset der har det overordnede ansvar.

Den fornødne erfaring, både med hensyn til planlægning af ture, håndtering af sikkerhedskrav, planlægning af proviant, planlægning af længden på de enkelte ture og lignende er tilstede i institutionen, og selvklart overholdes alle kommunale krav til aktiviteterne.

Hjemmene i Nuuk

Husene i Nuuk er centrum. De ansatte og børnene vil sammen stå for planlægningen. De vil også beskæftige sig med livet i byen. Husene anvendes primært til indslusning, krævende børn og unge hvor der er behov for psykolog afklaring, integration til samfundet, job træning for beboerne.

Opgaverne vil blive løst i fællesskab, såsom:

 • Opredning efter morgenvækning
 • Forberede morgenmad – opvask, oprydning
 • Planlægning af aktiviteter om formiddagen for dem der ikke går i skole
 • Sørge for at børnene kommer i skole
 • Frokost – opvask og oprydning
 • Planlægning af eftermiddagens aktiviteter
 • Aftensmad og det forbundne arbejde hermed
 • Aftenaktiviteter
 • Forberedelse på sengetid.
 • Integration til samfundet, jobtræning

Huset i Kuunnguaq, ”Huset på landet”

Huset i Kuunnguaq er ikke at betragte som en sommerhytte for IMP, men er en integreret del af IMP’s arbejde. Huset anvendes i stor udtrækning til psykisk og fysisk træning for beboerne, hvor hovedparten af aktiviteterne er lagt i naturen. Det kan være følgende aktiviteter:

 • Fisketure
 • Jagt ture / rensdyrjagt
 • Rekreation
 • Afslapning
 • Bearbejdning af fast af fisk og fangst dyr – tørring, saltning, rygning og traditionel konservering
 • Samlingssted for hele institutionens enheder.

Børnene vil tage på ture / rejser

For ethvert barn er det vigtigt at søge oplevelser og det at opleve. Det omsorgssvigtede barn har følelser, der skal bearbejdes og som barnet ikke kan bearbejde alene ved at blive talt til. Som alle i samfundet lærer barnet ved at observere, hvad der sker omkring sig, lige såvel i forhold til det arbejde i hjemmet, såsom at rydde op, støve af, vaske op eller ved at observere hvordan man behandler hinanden.

Ud fra de erfaringer vi har i IMP mener vi, at når barnet har følelser der skal behandles vil barnet ikke udvikle sig positivt, hvis der ikke gives adgang til aktiviteter. Hvis der derimod gives mulighed for forskellige aktiviteter, får barnet en større forståelse af andre mennesker, af samfundet, af personerne der er vigtige for barnet og for hvad der er vigtigt for en familie. Derfor ønsker IMP så vidt som muligt at benytte sig af ture / rejser.

Ophold i naturen

Grønlændernes tætte kontakt til naturen er indiskutabel. Vi lever i en barsk arktisk natur og vi ved at man skal udvise forsigtighed ved ophold der. Men vi ved også at ophold i naturen giver styrke, samtidig med at det giver adgang til levende ressourcer. IMP finder det vigtigt at barnet skal opleve det at leve og lære at gebærde sig i naturen.

Andre aktiviteter

Under opholdet på IMP er det vigtigt at der altid er aktiviteter for børnene. Når børnene er ankommet til hjemmet vil de ansatte og børnene planlægge året. Det er vigtigt at være bevidst om at børnene har forskellige interesser og evner, derfor har de forskellige krav og behov. Udover skoleophold og ophold i naturen vil man derfor forvente følgende aktiviteter i IMP hjemmene:

 • Der vil være guitar – om nødvendigt købes et klaver
 • Der vil være computere der bruges på skift
 • Der vil være bøger og tegneserier
 • Der vil være TV + DVD – og brugen af disse vil være struktureret
 • Almindelig underholdning som: dam, ludo, matador og andet som findes i samarbejde med børnene.
 • Sport

Udover disse aktiviteter vil børnene mindst én gang om måneden få besøg af eks. ældre personer, kunstnere, musikere, fangere m.v. der kan fortælle børnene historier om deres virke måske med fotos.

Aktiviteter om sommeren og efteråret vil blive udarbejdet når alle børnene er ankommet til hjemmet og planlægning af disse vil ske i samarbejde mellem ansatte og børn.

Barnet i centrum

Medarbejdere:

Hvis IMP’s arbejde med omsorgssvigtede børn skal munde ud i gode resultater, vil det centrale i arbejdet være medarbejdere der ved hvad arbejdet indebærer, og medarbejdere der kender nødvendigheden af arbejdet og som er bekendt med det følsomme i arbejdet.

Eksterne samarbejdspartnere

Der er mange fordele ved kun at arbejde med grønlændere. Men i forbindelse med dette arbejde, vil vi understrege, at vi finder det vigtigt at arbejde med personer, der har et andet sprog end grønlandsk. IMP har planer om at der i arbejdet med omsorgssvigtede børn også inkludere medarbejdere, der er dansksprogede eller har en anden kulturbaggrund, for at børnene under deres ophold ved IMP kan få de bedste oplevelser og mest mulig lærdom. Ved eksterne samarbejdspartnere kan børnene få fordel af følgende:

 • De får indsigt i anden levevis,
 • De får udvidet deres sprogkundskaber,
 • De får indsigt i anden kultur,
 • De oplever en anden form for underholdning o. lign.

Pædagogik – metoden ved opdragelsen

I arbejdet indenfor IMP vil man benytte sig af en bestemt pædagogik – herunder Konsekvenspædagogik & Anerkendende pædagogik.

Konsekvenspædagogik

Kernen i konsekvenspædagogik er at man først efter et stykke tid vil kunne vurdere hvilke behov barnet har og hvordan man efterfølgende skal forholde sig til barnet.

 

Flere ting man skal være opmærksom på

Vurderingen af hvilken måde der skal arbejdes med det enkelte barn, vil ske i et samarbejde mellem interne evt. eksterne medarbejdere med en god viden om pædagogik, skolen, rådgivere i kommunen, rådgivere i Hjemmestyret, psykologer og andre relevante samarbejdspartnere. Det daglige arbejde for det enkelte barn og det pædagogiske arbejde vil blive varetaget af de erfarne medarbejdere.

Fritid

I arbejdet vil der blive fokuseret på barnets behov, for barnets ro, samt at barnet kan koncentrere sig om sine interesser. Da det ikke er muligt på forhånd at gætte sig til hvilke interesser barnet har, er det IMP’s hensigt at vurdere dette i nogen tid efter barnets ankomst. Herefter kan de ansatte danne sig et indtryk og viden om barnets interesser, først da kan ledelsen vurdere hvilke tiltag der efterfølgende skal igangsættes.

Ledelsen på IMP

Ledergruppen på IMP, som også fungerer som direktion,  består af forstander, en kontorleder, pædagog med terapeutisk efteruddannelse, kontorfuldmægtig, 1 afdelingsledere til institutionerne i Nuuk.

Ledelsen udarbejder retningslinier for den øvrige drift af institutionen, ligeledes omkring visitationen, indskrivningen, udslusningen.  Ledelsen udarbejder i samarbejde med medarbejderne og kommunen implementeringen af de handleplaner hvorunder børn og unge bliver indskrevet.

Bestyrelse

IMP har en bestyrelse som er sammensat af personer med en bred erfaring i samfundet og kommer forskellige faggrupper, bestyrelsen har 5 medlemmer hvoraf én kommer fra medarbejdergruppen på institutionen.

Det er målet, at bestyrelsen ikke direkte skal kunne påvirke den daglige drift af IMP, men at bestyrelsen skal arbejde for IMP’s målsætninger bliver implementeret. På den måde vil den daglige ledelse og bestyrelse skabe en betryggende arbejdsplads, ligeledes at der bliver arbejde efter bestemte vedtægter og retningslinier samt efter det lagte budget.

For at kunne servicere bestyrelsen og den daglige drift bedst muligt er det planen, at der etableres en administration af høj kvalitet, som ligeledes er med til at nå de målsætninger bestyrelsen har fastsat.

Institutionen serviceres af ekstern konsulent på det regnskabsmæssige område.

Priser

Priser for anbringelse af børn og unge fastsættes efter aftale mellem ledelsen og den enkelte kommune, der aftales pris for anbringelse af det enkelte barn fra gang til gang.

Priserne fastsættes under hensyntagen til der er plads til de enkelte børns behov og krav imødekommes optimalt. Naturligt vil der justeres i prissætningen ved børn med særlige behov, herunder gruppen 8 – 18 år.

Nuuk, den 01.07.2017

Martha Olsen
Forstander

Johannes Berthelsen
Bestyrelsesformand

Henvendelser kan ske på følgende:

Telefon: 312733
Fax:        312734
Email: imp@imp.gl